Digitális nyomtatás

Az ofszetnyomtatás alacsony példányszám esetén drága, erre a problémára nyújt ideális megoldást XEROX X560 nyomtatónk. Leporellók, A4-es A5-ös füzetek, szórólapok, plakátok, oklevelek, meghívók, névjegykártyák és minden más nyomdai munkára alkalmas.

Digitális színes nyomdai berendezés – 65 oldal/perc fekete, 60 oldal/perc színes
Kiemelkedő képminőség – Másolás/Nyomtatás: 2400 x 2400 dpi
Szkennelés: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600

Maximális papírméret: SRA3 / 330 mm x 488 mm
Maximális papírsúly: 300 g

Ofszet nyomtatás

Nagy példányszámú termékek gyártására az ofszet technológiát ajánljuk.
A darabárra vetített munka és anyagköltségek nagyon kedvezőek.
A legrészletgazdagabb, legszebb nyomatokat állítjuk elő ezzel a technológiával.  Az ofszet nyomtatás még mindig a leggyakrabban alkalmazott technológia. Bár ezzel az eljárással nagyon sokféle nyomathordozó nyomtatható (pl. az UV-festékek megjelenése óta
minden speciális nyomathordozóra lehet nyomtatni, ami a nyomógépen átengedhető, mert a festék azonnal kikeményedik a szárítás után), mégis elsődlegesen papír- és kartonnyomtatásra használják. A jól megválasztott anyagok, a megfelelő formátumú és színszámú gép termelékeny és gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé. Közepes példányszámoknál elsősorban az íves nyomtatás, magasabb példányszámoknál viszont, ha a minőségi követelmények lehetővé teszik, a tekercses nyomtatás a gazdaságosabb.

Nagy formátmú digitális nyomtatás anyag lehetőségei:

Vinil:
öntapadós fólia fényes, illetve matt kivitelben, szürke háttal (a felülragasztások miatt) és könnyen visszaszedhető változatban is.
Perforált ablakfólia (One way Vision):
a kívülről szemlélődő a nyomott grafikát látja, ugyanakkor bentről tökéletes a kilátás. Általában buszokon, kirakatokon találkozhatunk vele.
Citylight:
bel- és kültérre egyaránt alkalmazható, 150 gr matt papír. Többnyire rövid élettartamú kültéri plakátok előállítására javasolt.
PVC:
a leggyakrabban használt multifunkciós anyag; bel- és kültéri transzparensek, bannerek, molinók stb. számára.
Blackout:
nem fényáteresztő, kétoldalú nyomtatáshoz hirdetőtáblák, információs táblák.
Fotópapír:
fényes felületű, így tökéletes nyomtatást tesz lehetővé.
Plakátpapír, kékhátú (Blueback):
a kék színre színezett hátoldal miatt az alatta lévő nyomatra ragasztva sem látszik át.
Backlite:
enyhén fényáteresztő anyag, melyet hátoldalán megvilágítva éjszakai reklámhoz használhat.

BÉLYEGZŐ

Ahol a lenyomat születik. Bélyegzőkínálatunk gerincét Európa egyik vezető bélyegzőgyártója, a COLOP széles termékpalettája adja. Munkanapokon 13 óráig online illetve személyesen leadott bélyegzőrendelését másnap 14 órától irodánkban átveheti! Az új COLOP Printer IQ bélyegző egyszerre valósítja meg az önfestékező bélyegzőkkel szemben támasztott követelményeket és a modern dizájnt. Nagy felületű indexkártyáját Ön is könnyedén egyedivé varázsolhatja.

ADLER

Partnereink között tudhatjuk az ADLER Czech, a.s. az egyik vezető reklám textil gyártó cégét Csehországban és Európában. Márkáik a MALFINI®, a MALFINI Premium®, a Piccolio és a RIMECK® munkaruhák, melyeket 19 európai országba szállítanak.

Termékek
pólók, galléros pólók, pulóverek, polárok, mellények, outdoor ruházat, softshell kabátok, sapkák, sálak, nadrágok, rövidnadrágok, szoknyák, táskák, sálak, frottír törölköző, fürdőköpeny, viharkabát, biztonsági mellény,

Online katalógus megtekinthető itt.

A termékek forgalmazása mellett vállaljuk pólóink emblémázását is.

Egyedi emblémázás lehetőségei:

 • Szitanyomás
 • Gépi hímzés
 • Egyedi pólók digitális nyomtatása
 • Fóliázás

 

DIGITÁLIS NYOMDA SZENTENDRE

Szerző: okt 25, 2018

ELÉRHETŐSÉGEK:

Digitális Nyomda

KÁDÁR PÉTER +36 30 952 1972 info@digitalisnyomda.net

kadar@digitalisnyomda.net

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

Digitális Nyomda Szentendre

Jelen szabályzat az Online Digitális és Pólónyomda Kádár Péter ev. Szentendre Szmolnica sétány 11. Adatkezelő által megvalósított egyes személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza az alábbiak szerint.

Bevezető

Jelen Szabályzatot az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Adatkezelő ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését mindenkor a hatályos jogszabályi előírások és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint végzi.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Amennyiben a jelen Szabályzattal, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem, forduljon bizalommal hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén: info@digitalisnyomda.net e-mail címen, a 06-30-952-1972-ös telefonszámon, vagy az Adatkezelő fenti postacímén.

A Szabályzat hatálya

 1. Személyi hatály: jelen Szabályzat kiterjed az Adatkezelő által az alábbi természetes személyek vonatkozásában megvalósított adatkezelésekre (a továbbiakban összefoglalóan: Érintett):
 2. az Adatkezelő természetes személy szerződéses partnerei, ideértve az egyéni vállalkozókat is (a továbbiakban: Szerződéses Partner)
 3. az Adatkezelő nem természetes személy szerződéses partnerei által meghatározott kontaktszemélyek és egyéb kapcsolattartók (a továbbiakban együtt: Kapcsolattartó)
 4. továbbá egyéb természetes személyek, egyedi esetek mentén.

A nem az Érintettől származó személyes adat esetében az adatot közlő felelőssége az Érintett hozzájárulásának beszerzése ahhoz, hogy az adat az Adatkezelővel közölhető legyen.

 1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2020. május 25. napján lép hatályba, és visszavonásig/módosításig marad hatályban. Jelen Szabályzatot a hatálybalépéskor már folyamatban lévő adatkezelésekre is alkalmazni kell.
 2. Területi hatály: jelen Szabályzat hatálya az Adatkezelő által bármely (földrajzi) területen megvalósított adatkezelésre kiterjed.
 3. Tárgyi hatály: jelen Szabályzat az Érintettek vonatkozásában az Adatkezelő által megvalósított adatkezeléseket szabályozza, meghatározva azok célját és jogalapját, az alkalmazott eszközöket és módokat, továbbá a bevezetett biztonsági intézkedéseket.

  II. Alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ;

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

A jelen Szabályzatban alkalmazott többi fogalom megfelel a hatályos jogszabályi előírások –így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban:GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)– által meghatározott fogalmaknak. Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával jár el.

III. Alapelvek

Az Adatkezelő az Érintett adatai kezelése során a következő alapelvek maradéktalan figyelembevételével jár el:

 1. Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozotttárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 7. az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Adatkezelő az eljárásrendjét a fentieknek megfelelően alakította ki, azt folyamatosan felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja.

Egyes adatkezelési célok

 1. Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadása harmadik személyeknek, az adatok tárolása

Általános rendelkezések

 1. az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 2. csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 3. az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 4. gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

  Adattovábbítás, adatfeldolgozás, hozzáférés

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy ne adjon ki harmadik személynek Érintett adatot. Az adatkiadás azonban bizonyos esetekben nem kerülhető el. Adatkezelő elsődlegesen a következő esetekben ad ki adatot harmadik személynek:

 • hatóság(ok) felé történő adatátadás: a szerződések létesítésével, teljesítésével és megszüntetésével, illetve rendezvényeken történő részvétellel kapcsolatban az Adatkezelőnek jogszabályi előírásokból fakadó jelentési kötelezettsége keletkezhet. Erre tekintettel a NAV, az OEP, OGYÉI, illetve a NEAK felé történik elsődlegesen adatkiadás. Hatósági megkeresésre vagy bűncselekmény gyanújára alapítottan egyéb adatkiadásra is sor kerülhet.

A fentiekben meghatározott eseteken kívül is adhat ki az Adatkezelő adatot harmadik személynek, mely adatkiadás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban történhet.

 1. Adatok fizikai tárolása

Az adatok egy részének kezelése és feldolgozása Szentendrén, a cég székhelyén található számítógépeken keresztül történik. Az e-mail levelezés tárolása a cég számítógépein történik.

Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljes körű felelősség terheli.

Az adatvédelmi biztonsági mentés Magyarországon történik.

Tárolási idő

Adatkezelő az Érintetti adatokat a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, azaz ha jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig jogosult tárolni.

Adatkezelő által az adatvédelem körében tett intézkedések

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljes körű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

VII. Az Érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

 1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Szabályzat is;
 2. Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);
 3. Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;
 4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:
  • az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték

  • az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja

  • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre

  • az adatkezelés jogellenes

  • jogi kötelezettség előírja a törlést

  • az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;

   Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;

   Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;

   Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;

   Visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az info@digitalisnyomda.net e-mail címre vagy az Adatkezelő 2000 Szentendre, Szmolnica sétány 11. szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken. Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Erre tekintettel Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy bármely, az Adatkezelő által rögzített személyes adatában bekövetkezett változásról az Adatkezelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni legyenek szívesek.